Výška a spôsob úhrady za poskytnutie sociálnych služieb v ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE

Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č.2/2013 Obce Prievaly.

Úhrada za sociálne služby sa skladá z poplatku za nájomné, služby, stravu, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, obslužné činnosti.

 • Výpočet výšky nájomného je určený   podľa  veľkosti  bytu a  počtu klientov obývajúcich byt.
 • Poplatok za služby zahŕňa – plyn, elektrickú energiu, vodu, ostatné služby (výťah, TV).
 • Spôsob úhrady- bankovým prevodom na účet č. 2601413002/5600 Primabanka a. s. Senica,  variabilný symbol: NDS (číslo prideleného bytu) a na č. ú. 2601413010/ 5600 Primabanka a. s. Senica( účet ŠJ_ platba za stravu) alebo v hotovosti na OÚ Prievaly 189.

Garsónka

 Ubytovanie:     1 FO 75,40 €/ mesiac ( 31 dní), 2,06 € / deň.

                         2 FO 37,70 €/ mesiac( 31 dní), 1,03 €/ deň.

 

Energie :         1 FO 82,00 € mesiac ( 31 dní), 2,65  €/ deň.

                       2 FO 52,00 €/ mesiac( 31 dní), 1,68 €/ deň.

1-izbový byt

Ubytovanie:    1 FO 90,22 €/ mesiac ( 31 dní), 2,52 €/ deň.

                      2 FO 45,11  €/ mesiac( 31 dní), 1,26 €/ deň.

Energie:         1 FO 82,00 € mesiac ( 31 dní), 2,65 €/ deň.

                      2 FO 52,00 €/ mesiac( 31 dní), 1,68 €/ deň.

Výška úhrady za ubytovanie( nájomné) a energie  závisí od  počtu klientov v jednom byte a zahŕňa výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva,  prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva a vecné plnenia spojené s bývaním a spoločných priestorov:

 

 Výška úhrady za poskytnutie celodennej racionálnej stravy  je 5,40 € a obsahuje tieto položky:

 • raňajky -  0,55 €, ,
 • desiata- 0,30 €,
 • obed   -  2,50 €,
 • olovrant- 0,30 €,
 • večera -  1,75 €

 

Výška úhrady za poskytnutie celodennej diabetickej stravy je 6,10  € a obsahuje tieto položky:

 • raňajky -  0,65 €, ,
 • desiata- 0,30 €,
 • obed   -  2,70 €,
 • olovrant- 0,30 €,
 • večera -  1,95 €
 • II. večera- 0,20 €.

Výška úhrady podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej FO je nasledovná:

 • II. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – 20,00 €/mesiac (0,66 € /deň),
 • III. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – 29,70 €/mesiac (0,99  €/deň),
 • IV. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – 39,60 €/mesiac (1,32 € /deň),
 • V. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – 49,50 €/mesiac (1,65 € /deň).
 •  VI. Stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby- 60,00 €/  mesiac ( 2,00 € deň).

Výška úhrady za obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne – 30,00 € / mesiac( 31 dní), 0,98 €/ deň.

    Obyvatelia ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE za poskytované služby v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov úhradu neplatia, ak to Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 obce Prievaly o poskytovaní  sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb ZPS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE, 906 34 Prievaly 139 neustanovuje inak.