Smernica ,,O preprave klientov služobným motorovým vozidlom“

 

        ZpS a ZOS Láskavé dlane určuje podmienky poskytovania a prepravy prijímateľovi sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych   službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Čl. I.

Druh poskytovanej sociálnej služby

 

            Poskytovateľ sociálnej služby môže podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon“) podľa nariadenia 15. bodu 2 poskytovať prijímateľovi sociálnych služieb prepravu, ktorá je podľa tohto zákona definovaná ako ďalšia činnosť.

Čl. II.

Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby

 

            ZpS a ZOS Láskavé dlane Prievaly poskytuje prepravu klientom ZpS a ZOS za účelom lekárskeho vyšetrenia, vybavovania úradných záležitostí a iných sociálnych aktivít.  

Čl. III.

Podmienky poskytovania prepravy

 

 1. Preprava sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je klientom ZpS a ZOS Láskavé dlane Prievaly a má s ním podpísanú zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.
   
 2. Preprava sa poskytuje na základe objednaného a vopred nahláseného lekárskeho vyšetrenia, úradnej záležitosti alebo inej súkromnej aktivity.
   
 3. Prednosť má vždy preprava za účelom lekárskeho vyšetrenia.

  Čl. IV.

  Úhrada za prepravu a spôsob jej určenia

  ZpS a ZOS Láskavé dlane určuje klientom zariadenia výšku úhrady nasledovne: 0,25€/km / 1 FO
   

  Najčastejšie miesta prepravy:

  Miesto výjazdu

  Počet kilometrov (tam a späť)

  Cena prepravy/

  1 FO

  Malacky

  61,4 km

  15,35 €

  Senica

  42,8 km

  10,70 €

  Skalica

  95,2 km

  23,80 €

  Cerová

  12 km

  3,00 €

  Plavecký Mikuláš

  14 km

  3,50 €

   


  Čl. V.

  Spôsob a podmienky platenia za prepravu

              Prepravovaný klient platí úhradu za prepravu v hotovosti do pokladne OÚ Prievaly. Klient obdrží príjmový doklad o zaplatení.
   

                                                                                                        
                                                                                                    Mgr. Jana Davinič

                                                                                                      riaditeľka