ZPS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE v Prievaloch je sociálne zariadenie rodinného typu. Popri práci a starostlivosti o našich klientov sa snažíme o vytváranie atmosféry domova. Našim prianím je, aby čas, ktorí trávia klienti vo svojom novom domove Láskavých dlaní, bol pre nich časom radosti, bezpečia a pochopenia. Naši klienti sa nemusia báť, že na svoje radosti, ale i trápenia ostanú sami.

    Počas celého roka uskutočňujeme množstvo aktivít a činností, do ktorých sa pasívne i aktívne zapájajú aj naši klienti. Záleží nám na tom, aby sme mali medzi sebou navzájom pekné vzťahy a o tieto sa starali a rozvíjali ich. Každý si nesie bremeno svojej choroby, veku, smútku, samoty, ale napriek tomu sa chceme tešiť z každého nového dňa, ktorý dostaneme a naplniť ho radosťou, úsmevom, dobrou náladou a vzájomnou pomocou.

    Dôraz kladieme na individuálny prístup ku klientom. Každý človek je jedinečnou ľudskou bytosťou a my rešpektujeme jeho ľudskú dôstojnosť, jeho bio-psycho- sociálne a duchovné potreby, jeho právo na súkromie, na svoje túžby. Chceme, aby obyvatelia Láskavých dlaní dokázali  vlastnými silami a potenciálom prežívať svoj každodenný život. My stojíme pri nich a pomáhame, keď už nevládzu a potrebujú aj našu pomoc. 

    Želáme si, aby  obyvatelia Láskavých dlaní prežívali pokojné dni svojej staroby a svojich trápení. Nech sú pre nich Láskavé dlane novým bezpečným domovom, v ktorom nikto nie je sám. Domovom, v ktorom je vždy nablízku NIEKTO, KTO  POČÚVA, CHÁPE, POHLADÍ, POTEŠÍ, NIEKTO KTO ĽÚBI !

Zápis Nájomného domu Senior Prievaly 139 do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja bol vykonaný v auguste 2013, so začiatkom prevádzkovania od 1.januára 2014. Zriaďovateľom tohto zariadenia je Obec Prievaly. Ide o kombinované zariadenie:

o  Zariadenie opatrovateľskej služby ( ZOS)  v zmysle § 36 zákona č.448/2008  Z .z. o sociálnych službách , s kapacitou 10 miest,

o  Zariadenie pre seniorov ( ZPS)  v zmysle § 35 zákona č.448/2008 Z .z. o sociálnych službách, s kapacitou 10 miest.

  Od 1.1.2015 bol Nájomný dom Senior Prievaly premenovaný  na ZPS a ZOS  LÁSKAVÉ DLANE, s kapacitou ZPS- 14 miest a ZOS- 14 miest.

   Od 1.1.2018 je kapacita zariadenia navýšená na 34 miest, resp. ZPS-17 miest a ZOS-17 miest. 

   Od 1.1.2020 je kapacita zariadenia navýšená na 38 miest, resp. ZpS-19 miest a ZOS-19 miest.

 

   Kde nás nájdete?