O nás

 

ZpS a ZOS Láskavé dlane ako verejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu cieľovej skupine vymedzenej v §§ 35 a 36 zákona č. 448/2008 Z.z.; a to:

•  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení seniorov potrebuje z iných vážnych dôvodov - Zariadenie pre seniorov (ZPS)

•  plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)   

 

 

 

Tlačivá na stiahnutie