Služby

 

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)   poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V ZOS sa poskytujú:

 

Zariadenie pre seniorov (ZPS) poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV  podľa prílohy č.3 a  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V ZPS sa poskytujú:

 


Tlačivá na stiahnutie