Požiadavky pre prijatie klienta

Pri nástupe do zariadenia od občana požadujeme právoplatné Rozhodnutie a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74 odsek 5 zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov:

 • Súhlas dotknutej osoby (súhlas so spracovaním osobných údajov),
 • v prípade ustanovenia opatrovníka Rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka,
 • kompletne vypísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb,
 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch overené notárom alebo na matrike,
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni),
 • Občiansky preukaz,
 • Preukaz poistenca,
 • Preukaz ZŤP (ak je občan jeho držiteľom),
 • fotokópiu aktuálneho Rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • Zoznam osobných vecí, šatstva (šatstvo musí byť označené - etikety na označenie bielizne(100ks), obuv (1 sada=8párov) a osobných vecí(20ks), príslušné etikety si objednávajte na: https://www.etiketka.sk/, uveďte meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby) vrátane cenín a finančnej hotovosti, ktoré si občan prinesie do zariadenia,
 • Zdravotnú kartu od praktického lekára,
 • v prípade psychiatrického ochorenia Nález od psychiatra,
 • Lieky (ak trvale nejaké užíva), liekovku na týždeň
 • Pomôcky a iné prostriedky, ktoré používa pri bežných úkonoch

 

  Klient si do zariadenia môže priniesť drobné predmety resp. predmety na doplnenie bytového priestoru, ktoré predstavujú pre klienta jeho domáce prostredie.