Požiadavky pre prijatie klienta

Pri nástupe do zariadenia od občana požadujeme právoplatné Rozhodnutie a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74 odsek 5 zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov:

 • súhlas dotknutej osoby (súhlas so spracovaním osobných údajov)
 • v prípade ustanovenia opatrovníka rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka
 • kompletne vypísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
 • žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch overené notárom alebo na matrike
 • potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni)
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP- ak je občan jeho držiteľom
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • zoznam osobných vecí, šatstva( šatstvo musí byť označené- potreba objednania si etikety na označenie bielizne(100ks), obuv (1 sada=8párov) a osobných vecí(20ks),príslušné etikety si objednávajte na: https://www.etiketka.sk/, uveďte meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby) vrátane cenín a finančnej hotovosti, ktoré si občan prinesie do zariadenia
 • zdravotnú kartu od praktického lekára
 • v prípade psychiatrického ochorenia nález od psychiatra
 • lieky ( ak trvale nejaké užíva) a liekovku na týždeň
 • pomôcky a iné prostriedky, ktoré používa pri bežných úkonoch

 

  Klient si do zariadenia môže priniesť nábytok, zariadenie aj drobné predmety, ktoré predstavujú pre klienta jeho domáce prostredie.