Evidencia žiadateľov do ZpS a ZOS

    ZpS a ZOS Láskavé dlane zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa poradia žiadateľov v poradovníku čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. Výnimkou  sú žiadatelia, ktorí v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách potrebujú zabezpečenie sociálnej služby bezodkladne, ak je ich život alebo zdravie ohrozené alebo ak  žiadateľ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Žiadateľom o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby zabezpečíme sociálnu službu ihneď iba v prípade, ak je v zariadení voľné miesto. V opačnom prípade sú ich žiadosti zaradené do poradovníka čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Poradovníku čakateľov o bezodkladné prijatie.

    Žiadateľ vyplní Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v ZpS alebo v ZOS Láskavé dlane. Ak v zariadení nie je voľné miesto, môže žiadateľ požiadať o zaradenie do poradovníka čakateľov (vlastná písomná žiadosť).  Ak má žiadateľ špecifické požiadavky, priloží ich k žiadosti a zariadenie na ne prihliada (druh sociálnej služby, pohlavie, zdravotný stav spolubývajúceho..) K žiadosti o umiestnenie do sociálneho zariadenia žiadateľ priloží:

Súhlas so spracovaním osobných údajov a s evidenciou v poradovníku (na stiahnutie)

    ZpS a ZOS Láskavé dlane je sociálne zariadenie obce Prievaly a v Poradovníku žiadateľov do sociálneho zariadenia sú uprednostňovaní občania s trvalým pobytom v Prievaloch.

    ZpS a ZOS Láskavé dlane eviduje žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v Poradovníku čakateľov na poskytovanie sociálnej služby podľa druhov poskytovaných sociálnych služieb a podľa dátumu zaevidovania prijatej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.:

• Evidencia žiadateľov do Zariadenia pre seniorov Láskavé dlane Prievaly 139

• Evidencia žiadateľov do Zariadenia opatrovateľskej služby Láskavé dlane Prievaly 139

            V prípade uvoľnenia miesta v zariadení je pozvaný k nástupu do zariadenia žiadateľ v tomto poradí :

  1. Žiadateľ so schválenou žiadosťou o bezodkladné umiestnenie
  2. Žiadateľ evidovaný v poradovníku čakateľov na sociálnu službu  s trvalým pobytom v Prievaloch
  3. Žiadateľ, ktorý je v poradovníku čakateľov na prvom mieste . Súčasne sa prihliada na druh sociálnej služby, pohlavie, zdravotný stav spolubývajúceho.

    Dátum prijatia do zariadenia určuje riaditeľka zariadenia Láskavé dlane na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

    Po výzve žiadateľa k nástupu do zariadenia je tento povinný do troch dní oznámiť svoje rozhodnutie či nastúpi, alebo nie a aké sú jeho dôvody v prípade, ak do zariadenia nenastúpi. Ak sú dôvody žiadateľa oprávnené( napr. dlhodobý pobyt v nemocnici), ostáva žiadosť v poradovníku. Ak žiadateľ z iných( napr. osobných) dôvodov odmietne nastúpiť, ale trvá na evidencii žiadosti, táto žiadosť ostáva v poradovníku, ale je presunutá na posledné miesto v poradovníku.