Postup pri prijímaní klientov

O sociálnu službu v ZpS alebo v ZOS požiada  FO - občan  Obecný  úrad v Prievaloch na základe týchto tlačív:

  •     Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
  •     Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
  •     Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ak ešte nemá vystavený sociálny posudok)
  •     Dotazník pre rodinného príslušníka žiadateľa

    Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce zdravotný posudok. Sociálny pracovník obce vypracuje sociálny posudok, ktorý je zameraný na úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálny pracovník posudzuje aj stupeň odkázanosti a predpokladaný rozsah poskytovania sociálnych služieb v hodinách. Výsledkom súladu oboch posudkových záverov je zaradenie fyzickej osoby do stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť fyzickej osobe poskytnuté( viď príloha č.3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
    Po obdržaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu uzatvára záujemca so zariadením, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované , Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb. V prípade, že v zariadení, o ktoré žiadateľ prejavil záujem, nie je voľné miesto, zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov.

    V prípade voľného miesta v zariadení postupujeme podľa žiadostí evidovaných v poradovníku čakateľov a prihliadame na druh sociálnej služby, na pohlavie, zdravotný stav spolubývyjúceho( či sa vzájomne povahovo a zdravotne budú vedieť tolerovať). U manželských párov rešpektujeme požiadavku byť spolu v byte alebo každý zvlášť.