Postup pri príjmaní klientov

O sociálnu službu v ZpS alebo v ZOS požiada  FO - občan  Obecný  úrad v Prievaloch na základe týchto tlačív:

 •     Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 •     Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
 •     Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ak ešte nemá vystavený sociálny posudok)
 •     Dotazník pre rodinného príslušníka žiadateľa

    Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce zdravotný posudok. Sociálny pracovník obce vypracuje sociálny posudok, ktorý je zameraný na úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálny pracovník posudzuje aj stupeň odkázanosti a predpokladaný rozsah poskytovania sociálnych služieb v hodinách. Výsledkom súladu oboch posudkových záverov je zaradenie fyzickej osoby do stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť fyzickej osobe poskytnuté( viď príloha č.3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
    Po obdržaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu uzatvára záujemca so zariadením, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované , Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb. V prípade, že v zariadení, o ktoré žiadateľ prejavil záujem, nie je voľné miesto, zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov.

    V prípade voľného miesta v zariadení postupujeme podľa žiadostí evidovaných v poradovníku čakateľov a prihliadame na druh sociálnej služby, na pohlavie, zdravotný stav spolubývyjúceho( či sa vzájomne povahovo a zdravotne budú vedieť tolerovať). U manželských párov rešpektujeme požiadavku byť spolu v byte alebo každý zvlášť.

Pri nástupe do ZOS a ZPS LÁSKAVÉ DLANE, PRIEVALY si so sebou prineste:

 • šatstvo a hygienické pomôcky, 
 • platný občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • zdravotný záznam (zdravotnú kartu),
 • výsledky: výter z konečníka/výter z hrdla (nie staršie ako 1 mesiac), popis RTG pľúc (nie staršie ako 3 mesiace),
 • test na COVID-19 ( nie starší ako 48 hodín),
 • potvrdenie o bezinfekčnosti obyvateľa -  nie staršie ako 3 dni ( potvrdenia Vám vydá Váš praktický/obvodný lekár),
 • zoznam liekov s rozpisom ich užívania (na priloženom tlačive),
 • lieky ktoré užívate (na 1 mesiac),
 • platné odporučenia od odborných lekárov na lieky a inkontinenčné pomôcky (ak ich používate),

NÁVŠTEVU LEKÁRA NEODKLADAJTE, LEBO VYŠETRENIA TRVAJÚ URČITÝ ČAS !

Potrebné dokumenty:

 • Potvrdenie o výške dôchodku (aktuálne rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne),
 • Rozhodnutie o sociálnych dávkach (ak poberáte),
 • Rozhodnutie o odkázanosti na pobytovú formu sociálnej služby (v Zariadení pre seniorov alebo v Zariadení opatrovateľskej služby) a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu (vybavuje sa  na obecnom/mestskom úrade, kde má žiadateľ trvalý pobyt), 
 • Preukaz ZŤP (ak ste držiteľom),
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (podpis sa overuje na matrike pri nástupe), 
 • Označené osobné šatstvo (uvedené v zozname vecí),
 • Hygienické potreby (mydlo, šampón, sprchový gél, špongia na umývanie, uteráky, osušky, telové mlieko, hrebeň, zubná pasta, zubná kefka, označený pohárik alebo krabičku na odkladanie protézy, toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky, tyčinky na čistenie uší a pod.),
 • Hygienické pomôcky (plienkové nohavičky, hygienické vložky, podložky, v prípade potreby obväzy, masážne gély a pod.),
 • Zdravotnícke pomôcky v prípade potreby (chodítko, invalidný vozík, toaletné kreslo),
 • môžete si priniesť rádio, televízor (ak ešte nie je na izbe).

V prípade otázok nás môžete kontaktovať e-mailom laskavedlane@gmail.com alebo

na telefónnych číslach :

 •  Ing. Lenka Peričková– riaditeľka – 0917 529 446

Pred prijatím do ZOS A ZPS LÁSKAVÉ DLANE je potrebné predložiť:

- Test na COVID-19 - s negatívnym výsledkom ( nie starší ako 48 hodín),

- Výtery z hrdla, nosa, konečníka - s negatívnym výsledkom,

- Rozbor krvi CRP/sedimentácia – bez zápalu,

- Čestné prehlásenie

Po zaslaní všetkých príloh (poštou, e-mailom) bude s rodinou dohodnutý termín nástupu.