Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov( ZpS)  poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.  podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 

V ZpS sa poskytujú: :
Odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby( FO),
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia.

Obslužné činnosti:

  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie,pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie.

Ďalšie činnosti:

  •  utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
  •  zabezpečuje sa  záujmová činnosť.

Doplnkové činnosti:

  • nákupy pre imobilných klientov.

     ZpS  Láskavé dlanezabezpečuje klientom zdravotnú starostlivosť prostredníctvom praktickej lekárky MUDr. A. Hudecovej v ambulancii v Plaveckom mikuláši.  Podľa potreby lekárka sociálne zariadenie navšťevuje.

    Klienti i personál môžu pravidelne alebo podľa potreby využívať duchovné služby, ktoré poskytuje duchovný otec Mgr. Slavomil Komenda.

     Pre  klientov  zariadenia  je k dispozícii  spoločenská miestnosť, oddychový areál s lavičkami, altánok a terasa na 2. poschodí. Zariadenie má svoje vlastné parkovisko.