Strategická vízia, poslanie, ciele

 

Našou prioritou je poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby v súlade so štandardami sociálnych služieb, zavádzať inovatívne metódy, pripraviť ich na zmenu postoja k životu, aby aj pre svoj nepriaznivý zdravotný stav žili kvalitný a plnohodnotný život, aby boli zachované ich základné ľudské práva a hodnoty. Z tohto dôvodu integrita, dobré meno zariadenia, dôvera prijímateľov a všetkých zainteresovaných patria k našim najdôležitejším hodnotám.

Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv prijímateľov.

Všetci zamestnanci zariadenia konajú v súlade s Etickým kódexom, zachovávajú vysoký morálny štandard vo vzťahoch a utvárajú pracovné prostredie hodné dôvery a úcty. Uznávajú etické princípy ako sú zodpovednosť, čestnosť, humanizmus, tolerancia, ochrana života a ochrana životného prostredia.

Prijímateľ sociálnych služieb je našim rovnocenným partnerom, jeho spokojnosť je našou prioritou.

Vízia: ZpS a ZOS Láskavé dlane dosiahne do roku 2025 prostredníctvom napĺňania štandardov kvalitu ponúkaných služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých prijímateľov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.

 

Pre trvalé napĺňanie vízie slúžia nasledovné zásady:

• Uplatňovať systém kvality štandardov ako nástroj trvalého zlepšovania poskytovaných služieb

• Cieľavedome vytvárať pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnych služieb, ich príbuznými, zainteresovanými organizáciami a verejnosťou, monitorovať, vyhodnocovať a napĺňať ich požiadavky.

 

ZpS a ZOS Láskavé dlane vo svojej činnosti zohľadňuje Komunitný plán sociálnych služieb Obce Prievaly.