Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby( ZOS)   poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č.448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V ZOS sa poskytujú :
Odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby( FO) ,
  • sociálne poradenstvo,
  •  sociálna rehabilitácia.

Obslužné činnosti:

  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti:

  •  utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Doplnkové činnosti:

  • nákupy pre imobilných klientov 

     ZpS a ZOS Láskavé dlane zabezpečuje klientom zdravotnú starostlivosť prostredníctvom praktickej lekárka MUDr. A. Hudecovej v ambulancii v Plaveckom Mikuláši.  Lekárka klientov podľa potreby navšťevuje.

     Klienti a personál môžu pravidelne alebo podľa potreby   využívať duchovné služby, ktoré poskytuje duchovný otec Mgr. Slavomil Komenda.

    Pre  klientov zariadenia  je k dispozícii spoločenská miestnosť, oddychový areál s lavičkami, altánok, terasa na 2. poschodí. ZOS má k dispozícii vlastné parkovisko.