Výška a spôsob úhrady za poskytnutie sociálnych služieb v ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE

Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby sa riadi Všeobecne záväzným nariadením  č. 2/2021 Obce Prievaly a jeho Dodatku č. 1 o rozsahu , spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované obcou Prievaly.

Úhrada za sociálne služby sa skladá z poplatku za nájomné, služby spojené s užívaním bytu, stravu, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, obslužné činnosti.

 • Výpočet výšky nájomného je určený   podľa  veľkosti  bytu a  počtu klientov obývajúcich byt.
 • Poplatok za služby zahŕňa – plyn, elektrickú energiu, vodu, ostatné služby (výťah, TV).
 • Spôsob úhrady- bankovým prevodom na účet Láskavých dlaní č. 2601415016/5600 Primabanka a. s. Senica,  IBAN: SK83 5600 0000 0026 0141 5016, variabilný symbol: NDS (číslo prideleného bytu) alebo v hotovosti na OÚ Prievaly 189.

Výška úhrady za ubytovanie (nájomné) a energie závisí od  počtu klientov v jednom byte a zahŕňa výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva,  prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva a vecné plnenia spojené s bývaním a spoločných priestorov:

Služby spojené s užívaním bytu:

 • suma nájmu je stanovená : 38 €/m2/rok, čo je 0,104 €/m2/deň

Suma úhrady za bývanie na deň a fyzickú osobu sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy bytovej jednotky a veľkosti podlahovej plochy bytovej jednotky, ktoré fyzická osoba užíva a vydelí sa počtom fyzických osôb, ktoré túto plochu užívajú.

Suma úhrady za vecné plnenie a služby spojené s bývaním (celoročná pobytová forma) - ZpS a ZOS - vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody, odvádzanie odpadových vôd, čistenie odpadovej kanalizácie, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, kontrola a čistenie komínov, revízie, údržba areálu Láskavých dlaní, odvoz komunálneho odpadu, výťah, užívanie elektrospotrebičov v BJ, upratovanie a užívanie spoločných priestorov je určená nasledovne:

 1. prízemie a prvé poschodie:  užívanie BJ - 3 FO - 6,50 €/deň/byt
 2. podkrovie:                                užívanie BJ - 2 FO - 6,30 €/deň/byt

Výška úhrady za poskytnutie celodennej racionálnej stravy  je 8,50 € a obsahuje tieto položky:

 • raňajky -      1,00 €,
 • desiata -      0,50 €,
 • obed -          4,00 €,
 • olovrant -     0,50 €,
 • večera -       2,50 €

Výška úhrady za poskytnutie celodennej diabetickej stravy je 9,20 € a obsahuje tieto položky:

 • raňajky -    1,00 €,
 • desiata -    0,50 €,
 • obed -        4,00 €,
 • olovrant -    0,50 €,
 • večera -      2,70 €
 • II. večera -  0,50 €.

Výška úhrady podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej FO je nasledovná:

 • II. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby –  1,20 €/osoba/deň
 • III. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – 1,50 €/osoba/deň
 • IV. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – 1,80 €/osoba/deň
 • V. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby –  2,00 €/osoba/deň
 • V. stupeň odkázanosti so zvýšenou potrebou ošetrovateľskej starostlivosti -   2,40 €/osoba/deň
 • VI. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby - 2,50 €/osoba/deň
 • VI. stupeň odkázanosti so zvýšenou potrebou ošetrovateľskej starostlivosti - 2,90 €/osoba/deň

Výška úhrady za obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne:

je určená v závislosti od stupňa inkontinencie príjmateľa sociálnej služby nasledovne:

 • príjmateľ sociálnej služby bez inkontinencie alebo s 1.stupňom a 2.stupňom - 1,40 €/osoba/deň
 • príjmateľ sociálnej služby s 3.stupňom inkontinencie - 2,00 €/osoba/deň