Výška a spôsob úhrady za poskytnutie sociálnych služieb v ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE

Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 1/ 2017 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch obstaraných z verejných prostriedkov  a Všeobecne záväzným nariadením  č.2/2017 Obce Prievaly o rozsahu , spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované obcou Prievaly.

Úhrada za sociálne služby sa skladá z poplatku za nájomné, služby spojené s užívaním bytu, stravu, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, obslužné činnosti.

 • Výpočet výšky nájomného je určený   podľa  veľkosti  bytu a  počtu klientov obývajúcich byt.
 • Poplatok za služby zahŕňa – plyn, elektrickú energiu, vodu, ostatné služby (výťah, TV).
 • Spôsob úhrady- bankovým prevodom na účet č. 2601413002/5600 Primabanka a. s. Senica,  variabilný symbol: NDS (číslo prideleného bytu) a na č. ú. 2601413010/ 5600 Primabanka a. s. Senica( účet ŠJ_ platba za stravu) alebo v hotovosti na OÚ Prievaly 189.

Výška úhrady za ubytovanie( nájomné) a energie  závisí od  počtu klientov v jednom byte a zahŕňa výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva,  prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva a vecné plnenia spojené s bývaním a spoločných priestorov:

Služby spojené s užívaním bytu: 

Garsónka

Služby spojené s užívaním bytu :         1 FO 107,00 € mesiac ( 31 dní), 3,45  €/ deň.

                                                              2 FO 62,00 €/ mesiac( 31 dní), 2,00 €/ deň.

1-izbový byt na prízemí a 1. poschodí

Služby spojené s užívaním bytu        1 FO 117,00 € mesiac ( 31 dní), 3,77 €/ deň.

                                                                2 FO 67,00 €/ mesiac( 31 dní), 2,16 €/ deň.

 

Cena nájomného je určená vo výške 38,00 €/ 1 m2/ rok prepočítaná na podlahovú plochu obytnej miestnosti s príslušenstvom na základe nájomnej zmluvy.

 

 Výška úhrady za poskytnutie celodennej racionálnej stravy  je 5,32 € a obsahuje tieto položky:

 • raňajky -  0,55 €, ,
 • desiata- 0,30 €,
 • obed   -  2,37 €,
 • olovrant- 0,35 €,
 • večera -  1,75 €

Výška úhrady za poskytnutie celodennej diabetickej stravy je 6,17  € a obsahuje tieto položky:

 • raňajky -  0,75 €, ,
 • desiata- 0,30 €,
 • obed   -  2,57 €,
 • olovrant- 0,35 €,
 • večera -  1,95 €
 • II. večera- 0,25 €.

Výška úhrady podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej FO je nasledovná:

 • II. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – 20,00 €/mesiac- 30 dní (0,66 € /deň),
 • III. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby –30,00 €/mesiac (1,00  €/deň),
 • IV. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – 40,00 €/mesiac (1,33 € /deň),
 • V. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – 50,00 €/mesiac (1,66 € /deň).
 •  VI. Stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby- 60,00 €/  mesiac ( 2,00 € deň).

Výška úhrady za obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne – 30,00 € / mesiac( 30 dní), 1,00 €/ deň.

    Obyvatelia ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE za poskytované služby v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov úhradu neplatia, ak to Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 obce Prievaly o poskytovaní  sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb ZpS a ZOS LÁSKAVÉ DLANE, 906 34 Prievaly 139 neustanovuje inak.